Digital agenda för Norrbotten

Den 16 januari 2014 antogs den digitala agendan för Norrbotten av Regionala partnerskapet i Norrbotten. Agendan omfattar inledningsvis aktiviteter under åren 2013 – 2015. Den kommer att följas upp årligen och löper i sin helhet till 2020. Norrbottens digitala agendan är en överenskommelse mellan ansvariga utpekade organisationer om samverkan och prioriteringar för att utveckla Norrbotten med hjälp av it.
Brev från Näringsdepartementet

Norrbottens digitala agenda ska ses som en it-strategi som fångar upp de initiativ som görs eller som behöver göras i regionen för att bäst ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Agendan bygger på inriktningen i länsstyrelsens regionala utvecklingsstrategi och regeringens nationella digitala agenda. Det handlar om åtgärder för att stimulera utvecklingen av e-hälsa, e-tjänster och annat som ska göra nytta för människorna som besöker, bor och verkar här. Men det handlar också om åtgärder för att säkerställa en tillgänglig och grundläggande IT-infrastruktur i länet
Norrbottens digitala agenda (pdf)

Digital agenda för Sverige

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.
Sveriges digitala agenda